تبلیغات
Hadi sermon آپلود عکس sermon... Hadi sermon

 

 

 

 

 

 

 

 

تصمیم گرفتم بخندم

خندیدم

همه ساکت شدند

اما وقتی ساکت بودم

که همه خندیدند

و من امروز

انقدر از درد میگویم

تا همه

از خنده هاشان دلبکنند

تا دردانم واقعا درد شوند

نه یک نوشته

چون دردانم را همه دوست دارند

نه نوشته هایم را