تبلیغات
Hadi sermon آپلود عکس sermon... Hadi sermon

 

 

 

 

 

 

 

بگیر از من,یادی بر دلت

که افتاد از تنت,یار شیرینت

 

چه دردی را به درد آرد

دله شیدای تو در شب

 

چه رنگی را به خود گیرد در این راه

نوای دلرُبای ماه گیرد

 

تو گردی را به افسون مینشانی

تو خاکم را به دستانم نشاندی

 

نگفتم ناگهان گیرد مرا با درد

تو گیرد بر دلم ماندم کنار مرد

 

شدم مرد سپهداران رستم

که سِرمون را به تن کردم کنار دست رستم

 

بیا ملعون دردانت شدم

هم صحبت غمهای تنهایت شدم