تبلیغات
Hadi sermon آپلود عکس sermon... Hadi sermon

 

 

 

 

 

 

 

زمانی میرسید 

که هرکس به راهی دست کشید

 

مانده ام حیرانو ویران

چرا دستم نمیلرزد در این دریا

 

میان و آب و خاک

 

رد میشدی همچون هوای پاک

 

 

توهم یک روز

 

عزیز همکسی بودی

 

همدم غمهای او بودی

 

خوشی هارا برایش میسرودی

 

امان از دست روزی که گاری داشت

 

زیبایی تو درونش را گباری ساخت

 

از تو خواهم پرسید(روزگار)

 

تو چه کردی با من

تو که نقاشِ دلم بودی

 

افسرده ام ساختی چرا پس

 

نصیحت مرا پر کرد مادر

 

اما دلم پرواز

 

تو از دستم کشیدی

اما که دستم جا ماند

 

گفتی نکن یک شب عاشقی

 

هزاران شب شوی بدبخت

 

نکردم عاشقی اما شدم بدبخت

 

پیشانیم را ببین خط خطی کردند

 

آرزو هایم که مُرد

 

مرا دفنم کنید

 

روی سنگِ قبر

 

اسم عشقم را خوش نویس

 

بیچاره در دلم پوسید از دست دوریت

 

 

 

 

za farat sermon&mahsa