تبلیغات
Hadi sermon آپلود عکس sermon... Hadi sermon

 

 

 

 

 

 

پرسیدم ز آسمانت,خبر چیست

همین ابرا همسفر کیست

 

وقتی که دیدم برایم نام تو

خورشید و دیدم پشت کوه,ولی زیر اسم تو

 

دیدم صدا آمد...

نه صدای رعد حتی نه برق

 

دیدم بلبلان در آسمان

پر میزنند به دور تو

 

صدای شر شر آب

زیر پایم کویری بود

اما بهشت,چمن میکرد از بوی تو

 

سایه ای افتاد بر روی زمین

خنک میکرد همچون آب یخ

 

آمدم دیگر به خود

دیدم تنم بوی عطرت میدهد

 

یادم افتاد که خورشید پشت اسمت سایه ات بود

 

و ممنون از این لطفت

چقدر زیباست کسی که زیر سایه ات باشد