تبلیغات
Hadi sermon آپلود عکس sermon... Hadi sermon

 

 

 

 

آذربایجان سنین باشین ساغ اولسون/دنیا داغ مال اولسون

 

 

 

بلکه سن پول اولسون/الله مگر گورمیره

 

 

 

 

یادان چیخیر الله هیم/پول دان شیرین نه اولسون

 

 

 

الله توتار بیز لر/دنیا مال بیر گونون

 

 

 

دنیا گدیپ مال گالیر

 

 

 

نه فایدا اولسون بیزَ/او گونر گینه گلمز

 

 

 

الله پولِ بوشلادیم/سن سن منیم هرزادیم

 

 

 

 

sermon