تبلیغات
Hadi sermon آپلود عکس sermon... Hadi sermon

 

 

 

 

 

 

 

مادر بی تو سختم/بی تو شب را صبح مستم

 

 

بی تو مادر گریه هایم درد ناک است

 

 

بی تو میلرزم/کجایی تا تن خفته به خاکت را ببوسم

 

 

درو دیوار این خانه کجا رفت

 

 

هفته ای پیش در این خانه چه غوغا بود/آن خانه کجا رفت

 

 

مادرم بی تو تنم سرد است/بی تو جای خالیت در صورتم اشک است

 

 

لحظه ای پیش کنارم بودی و من در کنارت میکشیدم عکس ماه

 

 

رفتم سر کوجه ببینم, بابا کجاست

 

 

نفهمیدم چه شد/مادر چه شد/بابا چه شد

 

 

خاک شد در این ویرانه ظهر

 

 

روحشان شاد با زبان روزه خوابیدند تا صبح قیامت

 

از طرف sermon