تبلیغات
Hadi sermon آپلود عکس sermon... Hadi sermon

ابرها را کنار بگذار


میخواهم آسمان را ببینم


باران دیگر بس,تا کی بارش


کمی خورشید میخواهم


تا خشکم کند


کمی آسمانه آبی


تا پرندگان به پرواز آیند


کمی صدای آب برای موج باد


خوابیدن روی چمنهای خاک


و آغوشی که به گرمیه نفسهایت


نفسهایم را بگیرد


آرامشی میخواهم


که هیچ بارانی به خاک نبخشید


جز قطره هایش


و من به دنبال تو بودم


زیر همان قطره هایی که باران


نامت را برایم رقم زد


برای چتری که زیرش خالی تر از تو بود


و خالی تر از تو


که آسمان هم در پِیَت میگشت