تبلیغات
Hadi sermon آپلود عکس sermon... Hadi sermon


سرنوشت من چیست؟


سرنوشت دریا:خشکی


سرنوشت درخت:تبر


سرنوشت زمین:انفجار


سرنوشت ابر:باران


سرنوشت دل:شکست


سرنوشت قلب:ایست


سرنوشت مغذ:سکته


سرنوشت اُمر:مرگ


سرنوشتم همین است:فقط دور از تو